7:00 - 16:00

Pietūs

12:00 - 12:45

7:00 - 14:45

Nedirbame

DAUGIABUČIŲ NAMŲ LIEPŲ G. 1,7,8,9 IR 21 MOLĖTAI BUTŲ IR KITŲ SAVININKŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI

2017-07-26

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

Molėtai

Prašome gyventojus dalyvauti rengiamame daugiabučių namų Liepų g. , Molėtai butų it kitų patalpų savininkų susirinkimuose, kuris vyks Molėtų rajono savivaldybės salėje. Susirinkimų grafikas:

1. Liepų g. 8, Molėtai d. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas 2017 m. rugpjūčio 9 d. 16.00 val.

2. Liepų g. 9, Molėtai d. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas 2017 m. rugpjūčio 9 d. 17.20 val.

3. Liepų g.1, Molėtai d. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas 2017 m. rugpjūčio 9 d. 18.30 val.

4. Liepų g. 7, Molėtai d. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16.00 val.

5. Liepų g. 21, Molėtai d. namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimas 2017 m. rugpjūčio 10 d. 17.30 val.

 

UAB „Molėtų švara“ (toliau – projekto administratorius) atstovaudama daugiabučių namų Liepų g. 1, 7,8,9, 21, Molėtai gyventojus ir UAB „Autairas“ (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamo Šalimis,  2013 m. lapkričio 22 d. pasirašė pagrindinę sutartį (toliau – sutartis) CPO23258.

Rangovas pasirašydamas sutartį įsipareigojo atlikti daugiabučių namų Liepų g. 1, 7,8,9, 21, Molėtai (toliau – daugiabučiai namai) techninių darbo projektų parengimo ir atnaujinimo (modernizavimo)  darbus.

Rangovas parengęs techninius darbo projektus ir gavęs statybos leidimus atnaujinti modernizuoti daugiabučius namus pradėjo darbus. Pradėtų darbų organizavimas, darbų kokybė, atlikimo tempas netenkino tiek daugiabučių namų gyventojų tiek projekto administratoriaus. Projekto administratorius ėmėsi visų teisinių priemonių ir eile raštų ragino rangovą spartinti darbus, taisyti defektus ir pan.

Sutartiniai rangovo įsipareigojimai turėjo būti įvykdyti iki 2015 kovo mėn. Projekto administratorius matydamas, kad sutarties nutraukimas šiuo metu gali sukelti didelių neigiamų padarinių daugiabučių namų gyventojams (nebaigti kai kurių namų stogo šiltinimo, dangos įrengimo, parapetų skardinimo darbai), o naujo rangovo parinkimas užtrūktų ir būtų sudėtingas, siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių, pratęsė sutarties atlikimo terminą su rangovu  iki 2015-07-04.

Rangovas pasirašydamas sutarties pratęsimą įsipareigojo pabaigti darbus ir ištaisyti defektus iki 2015-07-04. Rangovas pasirašydamas sutartį tai pat įsipareigojo padengti visus gyventojų nuostolius (taip pat ir pradelstų palūkanų apmokėjimą) kuriuos patyrė daugiabučių namų gyventojai dėl laiku neįvykdytų darbų.

Iki 2015-07-04 rangovas darbų neužbaigė. Projekto administratorius keletą kartų informavo rangovą dėl sutarties nutraukimo, po kelių įspėjimų, kai jau visiškai darbai nebebuvo vykdomi ir buvo matyti, kad rangovas nebepajėgus įvykdyti darbus, nors reikalingas darbų kiekis objektams priduoti nebuvo didelis,  2015-08-25 galutinai nutraukė rangos darbų sutartį.  

Rangovas  nutraukus sutartį pateikė atliktų darbų aktus. Projekto administratorius nesutiko su pateiktais atliktų darbų aktais ir eilę kartų ragino rangovą pateikti tinkamai atliktų darbų aktus, ir už tinkamai atliktus darbus butų buvę atsiskaityta. Rangovas nekreipė dėmesio į projekto administratoriaus prašymus ir pastabas, bei vienašališkai pasirašęs atliktų darbų aktus padavė projekto administratorių į teismą dėl skolos priteisimo.

Reikalaujama rangovo suma – 91 713, 37 Eur.

Tuo tarpu projekto administratorius, atstovaudamas butų savininkų interesus, vykdydamas administratoriaus funkcijas pagal                   Lietuvos respublikos vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr.1213 patvirtintą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, vadovaudamasis sutarties nuostatomis, darė visus reikalingus veiksmus (nuolat raštiškai reikalavo spartinti darbus, reikalavo taisyti defektus, organizavo nebaigtų darbų užbaigimą su kitu rangovu, iš anksto numatė veiksmus dėl nuostolių išskaičiavimo iš rangovui mokėtinų sumų), kad statybos darbai būtų užbaigti, o nuostoliai išskaičiuojami iš rangovo, su kuriuo nutraukta sutartis dėl įsipareigojimų neįvykdymo.

2015 m. rudenį pasamdžius naują rangovą, pabaigus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)  darbus ir galutinai atsiskaičius su nauju rangovu paaiškėjo galutinė rangovui mokėtina suma – 52 702,11 Eur.

Šią sumą projekto administratorius siekdamas padengti gyventojų nuostolius ir remiantis pagrindine sutartimi bei papildomais susitarimais dėl sutarties pratęsimo išskaičiavo iš mokėtinų rangovui sumų. Kitaip tariant, rangovui mokėtina suma būtų sumokėta, jei rangovas būtų darbus atlikęs laiku ir nebūtų susidarę nuostoliai (atidėtos palūkanos per rangovo pradelstą laikotarpį). Kadangi nuostoliai gyventojams susidarė (gyventojai gavo kredito gražinimo paskaičiavimus su visomis priskaičiuotomis palūkanomis), tačiau bendra statybos kaina sumažinta būtent nesumokėtos rangovui sumos sąskaita. Visi skaičiavimai gyventojams atliekami individualiai pagal nuosavybės teise priklausančių patalpų plotą bei pagal individualias investicijas.

Rangovas, negavęs apmokėjimų ir nelaukdamas kol išaiškės galutinė statybos kaina ir nuostolių dydis, nepaisė Projekto administratoriaus raginimų pateikti atliktų darbų aktus tik už tinkamai atliktus darbus, 2015 m. rudenį kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo iš projekto administratoriaus, ko pasekoje 2017 m. birželio 1 d. teismas protokoline nutartimi priėmė sprendimą trečiuoju asmeniu byloje įtraukti daugiabučių namų Liepų g. 1,7,8,9,21, Molėtai butų savininkus į bylos nagrinėjimą.

2017 m. rugsėjo mėnesio 26, 27, 28, 29 dienomis Panevėžio apygardos Teismas paskyrė posėdžius kuriuose kviečiami daugiabučių namų butų savininkai kaip tretieji asmenys.

Teisme administratorius reikalauja iš rangovo nuostolių, kurių suma yra didesnė nei rangovo reikalaujama suma už darbus. Tačiau rangovas yra bankrutuojanti įmonė, todėl net kai teismas priteistų iš rangovo nuostolius, gyventojams gali tekti mokėti už rangovo atliktus darbus, o atgauti nuostolių iš bankrutuojančio rangovo - nebus galimybių.

Administratorius, kartu su daugiabučių namų butų savininkais, gavęs Teismo siūlymą byloje sudaryti taikos sutartį, siekdamas kuo greičiau užbaigti teismo procesą ir išvengti bereikalingo laiko, resursų ir lėšų panaudojimo, svarsto galimybę sudaryti taikos sutartį su dabar jau bankrutuojančios įmonės UAB „Autairas“ bankroto administratoriumi.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl galimybės projekto administratoriui  UAB „Molėtų švara“, kartu su byloje trečiaisiais asmenimis – Daugiabučio namo Liepų g.  , Molėtai, butų savininkais ir BUAB „Autairas“ bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartį.
  2. Dėl galimos taikos sutarties sąlygų;
  3. Dėl atstovavimo teismo posėdyje išrenkant daugiabučio namo atstovą, galintį atstovauti teismo posėdyje ar tariantis dėl atstovavimo su advokatais (advokato padėjėjais).

Administratorius

UAB „Molėtų švara“

Avarinė tarnyba

(8 383) 51105
skaitmenines kapines

Partneriai

  • Utenos Kolegija
  • Ekobazė
  • Turizmas
  • Molėtai
  • Molėtų švara

UAB „Molėtų Švara”

Statybininkų g. 8, Molėtai

Įmonės kodas: 167500661

PVM Mokėtojo kodas: LT675006610

Tel./Fax. (8~383) 51105

A.s. AB DNB  bankas

LT524010045500080254