Patalpų nuoma
UAB „Molėtų švara“ nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

UAB „Molėtų švara“ nuomoja viešo konkurso būdu negyvenamąsias patalpas

Adresas

Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g.83

Nuomojamas plotas

142,1 kv. m

Pradinė 1 kv. m nuomos kaina per mėnesį

3,00 (trys) Eur

Trumpa patalpų charakteristika

Patalpos plytiniame pastate

Patalpų paskirtis pagal veiklos pobūdį

Paslaugų veikla,- viešojo maitinimo įmonei

Pradinis įnašas

2 mėn. pradinio turto nuompinigių dydžio suma

Patalpų apžiūros laikas

2022-08-22 nuo 10.00 -15.00 val.

2022-08-23 nuo 10.00- 15.00 val.

Dalyvių registravimas

2022-08-25 nuo 10.00-15.00 val.

2022-08-30 nuo 10.00-15.00 val.

Atsakingas asmuo už apžiūrą ir kontaktas

Kęstutis Petniūnas, tel.mob. 8 698 40100

Konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis adresu Statybininkų g. 8, Molėtai, 2 aukšte  nuo 10.00-15.00 val.  Atsakinga – konkurso komisijos pirmininkė Vinanta Žalienė. Telefonai pasiteirauti: mob. 8 698 40100.

Konkursas 142,1 kv.m patalpų adresu Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g. 83, įvyks 2022 m. Rugpjūčio 31 d. 10.00 val. (2 a., UAB „Molėtų švara, Statybininkų g.8, Molėtai). Daugiau informacijos:  www.moletusvara.lt       

 

 

 

TURTO NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO SĄLYGOS

 

PASTATO, ESANČIO MOLĖTŲ R. SAV., MOLĖTŲ M.,  VILNIAUS G. 83, PATALPŲ VERSTIS VIEŠOJO MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA

                                   

 

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS NUOMOS SĄLYGOS

 1. UAB „Molėtų Švara“ (toliau – Administracija), įmonės kodas 167500661, registracijos adresas: Molėtų r. sav., Molėtų m., Statybininkų g. 8, organizuoja patalpų nuomos konkursą (toliau- Konkursas). Konkurso procedūras vykdo UAB „Molėtų Švara“ nuomos komisija (toliau - Komisija).
 2. Nuomos objektas – UAB „Molėtų Švara“ nuosavybės teise priklausančios 142,1 kv. m ploto negyvenamoji patalpa esanti Molėtų r. sav., Molėtų m., Vilniaus g. 83 (toliau – Patalpa), unikalus Nr. 6298-6008-2012, registro Nr. 90/73187. Viso nuomojamas plotas – 142,1 kv. m.

 

 1. Nuomojamų patalpų paskirtis – verstis viešojo maitinimo paslaugų veikla.

                                                                                                                                                                                                                 

 1. Nuomojamų patalpų pradinis nuompinigių dydis – 3,00 Eur už 1 kv. metrą.

 

 1. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, - iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

 

 1. Nuomininkas, per nuomos sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

 

 1. Nuomos terminas – 5 (penkeriems) metams.

 

 1. Konkurso dalyviai registruojami adresu: Molėtų r. sav., Molėtų m., Statybininkų g.8, UAB „Molėtų Švara“ patalpose 2 a. Konkurso dalyvius registruoja buhalterė Vinanta Žalienė, mob.tel.: 8 676 39976, el.p. vinanta@moletusvara.lt. Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke 2022-08-24 d. ir 2022-08-25 d. nuo 10.00 val. iki 15.00 val.

 

 1. Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis - 2 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio suma. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. Pradinį įnašą konkurso dalyvis sumoka pavedimu į UAB „Molėtų Švara“ atsiskaitomąją sąskaitą LT52 4010 0455 0008 0254.

 

 1. Turto apžiūros sąlygos. Už turto apžiūrą atsakingas Elmaras Milinavičius, tel.mob. 8 698 40100, p.: elmaras@moletusvara.lt. Turto apžiūra vyks 2022-08-22 d. nuo 9.00  ir 2022-08-23 d. nuo 10.00 val. iki 15.00 val.

 

 1. Komisijos posėdis, kurio metu bus susipažįstama su pateiktomis konkursui paraiškomis vyks 2022-08-31 d. 10.00 val. Adresu: Statybininkų g.8, Molėtai, 2 a. posėdžių salėje.

 

 1. Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, energiją, šilumos energiją, ryšio ir kitas paslaugas pagal atskirą susitarimą.

 

 1. Be šiose Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų į Nuomos sutartį gali būti įrašytos ir kitos sąlygos.

 

II SKYRIUS

 KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 1. Konkurso dalyviai konkurso sąlygų 8 punkte nurodytu laiku pateikia administratorei Laimai Lapūnienei užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui". Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

 

 1. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1. paraiška (3 priedas), kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

15.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

15.3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

15.4.konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

15.5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

 

 1. Konkurso dalyviai registruojami turto (nurodomas pavadinimas ir adresas) nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje.

 

 1. Konkurso dalyviui išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvauja registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

 

 1. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo pradinio įnašo ir nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti savivaldybės turto, jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami. Asmenims, dėl šiame punkte nurodytų priežasčių neregistruotiems konkurso dalyviais, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dokumentų gavimo dokumentai išsiunčiami registruotu laišku.

 

 1. Įregistruotas konkurso dalyvis iki skelbime nurodyto dokumentų registravimo termino pabaigos turi teisę atšaukti pateiktą paraišką ir pateikti naują paraišką ir kitus konkurso sąlygų 15 punkte nurodytus dokumentus. Tokiu atveju konkurso dalyvių registracijos pažymoje įrašoma, kad ankstesnė paraiška atšaukta ir, jeigu pateiktas naujas vokas, nurodoma naujo voko pateikimo data ir laikas. Konkurso dalyviui, pateikusiam voką su naujais dokumentais, suteikiamas naujas registracijos numeris. Draudžiama pateikti naują paraišką, neatšaukus ankstesniosios. Konkurso dalyviui, atšaukusiam pateiktą paraišką, jo pateikti dokumentai grąžinami įvykus konkursui arba, jeigu dalyvauti konkurse neįsiregistruoja nė vienas kitas asmuo, pasibaigus dokumentų registravimo terminui.

 

 1. Iki komisijos posėdžio pradžios konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius nesupažindinami.

 

III SKYRIUS

 VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO VYKDYMAS

 1. Konkursas vykdomas per komisijos posėdį, kuris numatomas 2022-08-31 d. 10.00 val.
 2. Dalyvauti konkurse turi teisę tik konkurso sąlygų II dalyje nustatyta tvarka įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 1. Per komisijos posėdį konkurso dalyviai įsitikina, kad vokai su dokumentais nepažeisti, komisijos pirmininkas atplėšia vokus, nepažeisdamas voko užklijavimo juostos. Komisijos nariai, nustatę, kad konkurso dalyvių vokuose yra visi konkurso sąlygų 15 punkte nurodyti dokumentai, o paraiškose nurodyta visa reikiama informacija, skelbia konkurso dalyvių siūlomus turto nuompinigių dydžius.

 

 1. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso dalyviu pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

 

 1. Kai konkursą laimi didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo.

 

 1. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti komisiją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį.

 

 1. Jeigu dalyvauti konkurse užsiregistruoja tik vienas konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka Konkurso sąlygų 15 punkto reikalavimus ir jis pasiūlo turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, konkurso dalyvis pripažįstamas konkurso laimėtoju.

 

 1. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse neužsiregistruoja nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlo nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, ir (ar) pateikiami ne visi konkurso sąlygų 15 punkte nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

 

 1. Jeigu du kartus paskelbus konkursą pasiūlymo nepateikia nė vienas konkurso dalyvis, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą, pradinis nuompinigių dydis gali būti sumažintas, bet ne daugiau kaip 30 procentų.

 

 1. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems konkurso, arba konkurso sąlygų 28 punkte nurodytu atveju konkursą paskelbus neįvykusiu, turto valdytojas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo pasirašymo grąžina pradinius įnašus į sąskaitas, nurodytas konkurso dalyvių dokumentuose.

 

 1. Konkurso laimėtojo pradinis įnašas įskaitomas į turto nuompinigius.

 

 1. Administracija bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jeigu:
  • atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą;
  • paskelbus konkursą paaiškėja, kad turto nuoma negalima.

 

 1. Konkurso dalyviai apie sprendimą nutraukti konkurso procedūras informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai), ir pradinis įnašas jiems grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti konkursą priėmimo.

 

 1. Paskelbti turto nuompinigių dydžiai, juos pasiūlę konkurso dalyviai, konkurso rezultatai įrašomi komisijos protokole, kurį ne vėliau kaip kitą dieną po komisijos posėdžio pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai. Konkurso dalyviai ar jų įgalioti atstovai turi teisę susipažinti su komisijos protokolu.

 

 1. SKYRIUS

NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR TURTO PERDAVIMAS

 

 1. Turto nuomos sutartį, sudarytą pagal prie šių sąlygų pridedamą ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektą (konkurso sąlygų 1 priedas), Administracija pasirašo su konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu - ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data.

 

 1. Turto perdavimas įforminamas ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu (konkurso sąlygų 2 priedas).

 

 1. SKYRIUS

KONKURSO SĄLYGŲ PRIEDAI

 1. Šias sąlygas taip pat sudaro priedai:
  • Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas;
  • Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;
  • Paraiška dėl dalyvavimo Molėtų rajono savivaldybės turto nuomos konkurse.

 

 

 

 

 

 

Molėtų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 (Ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties forma)

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS

 

________________ d. Nr._______

(data)

______________

(sudarymo vieta)

 

 

Nuomotojas _____________________________________________________________ ,

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)

atstovaujamas __________________________________________________________________ ,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal _________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

ir nuomininkas __________________________________________________________________

(teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis asmuo,

______________________________________________________________________________ ,

arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas ___________________________________________________________________ ,

(atstovo vardas, pavardė, pareigos)

veikiančio pagal _________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

vadovaudamiesi nuomos  konkurso būdu rezultatais  , įvykusio _____m. ____________ ___ d., komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr._______, sudaro šią turto nuomos sutartį (toliau – Sutartis). Toliau Sutartyje nuomotojas ir nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi, o abu kartu – šalimis.

 

 

 

 1. SUTARTIES DALYKAS

 

 1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui materialųjį turtą (toliau –

turtas) ________________________________________________________________________

(nuomojamo turto pavadinimas, adresas, unikalus ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris,

______________________________________________________________________________

turto likutinė vertė ir kt.)

naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį mokėti nuomos mokestį.

 1. Turtas skirtas ___VIEŠOJO_MAITINIMO PASLAUGŲ______________________veiklai vykdyti.

(nurodyti turto naudojimo paskirtį)

 

 1. NUOMOS TERMINAS

 

 1. Turto nuomos terminas nustatomas _______________________ nuo turto perdavimo ir priėmimo

(skaičiais ir žodžiais)

akto pasirašymo dienos.

 

 1. NUOMOS MOKESTIS

 

 1. Nuomininkas už turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius – ______________

 per mėnesį.

(suma skaičiais ir žodžiais)

Jeigu nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, – su PVM (jeigu jis turi būti skaičiuojamas)________________________________________________________________.

                           (suma skaičiais ir žodžiais)

 1. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už vandenį, el. energiją ir komunalines paslaugas. Nuomininkas už visas jam teikiamas paslaugas atsiskaito (pažymėti tinkamą):
  1. pagal sudarytas sutartis su paslaugų teikėjais;
  2. pagal nuomotojo (turto valdytojo) pateiktas sąskaitas.
  3. Nuomininkas moka nuompinigius (pažymėti tinkamą) kas mėnesį / ketvirtį, prieš prasidedant mėnesiui / ketvirčiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos / einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
  4. Nuomininkas nuomotojo ir (arba) paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas už paslaugas apmoka per 5darbo dienas nuo sąskaitų gavimo arba pagal atskirą susitarimą.
  5. Nuompinigiai ir mokėjimai už paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

 

 1. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Nuomotojas įsipareigoja:

9.1. per 10 (dešimt) darbo dienų (arba kitas konkurso sąlygose nustatytas terminas) nuo Sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui Sutarties 1 punkte nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

9.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai;

9.3. informuoti nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; nuomotojas neatsako už šildymo, vandentiekio ir elektros tinklų sutrikimus, jeigu šie sutrikimai įvyksta ne dėl nuomotojo kaltės;

9.4. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš nuomininko turtą.

 1. Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą turtą, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
 2. Nuomininkas įsipareigoja:

11.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centre, o Sutarčiai pasibaigus (bet kuriuo pagrindu) per 5 (penkias) darbo dienas išregistruoti Sutartį iš valstybinės įmonės Registrų centro savo lėšomis;

11.2. per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo priimti Sutarties 1 punkte nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą;

11.3. laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį ir kitas pagal Sutartį priklausančias įmokas ir mokesčius;

11.4. naudoti turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 2 punkte, vadovautis nustatytais šios paskirties turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti turtą nuo sugadinimo, dingimo;

11.5. sudaryti nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

11.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, perduoti turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas nuomininkui, atsižvelgdamas į fizinį turto nusidėvėjimą, su visais padarytais pertvarkymais, kurių negalima atskirti nepadarant žalos turtui;

11.7. per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos apdrausti visam sutarties galiojimo laikui  turtą (ilgalaikį materialųjį turtą) Nuomotojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių. Neapdraudus turto, šią žalą Nuomininkas atlygina Nuomotojui savo lėšomis;

11.8. per 15 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos sudaryti ir pateikti Nuomotojui Sutarties 5.1 papunktyje nurodytų sutarčių kopijas.

 1. Bet kurios Nuomininko pareigos, nurodytos Sutarties 11 punkte, nevykdymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančiu Nuomotojui teisę vienašališkai nesikreipiant į teismą nutraukti Sutartį ir reikalauti iš Nuomininko su tokiu Sutarties nutraukimu susijusių nuostolių atlyginimo.
 2. Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose.
 3. Nuomininkas be nuomotojo išankstinio rašytinio sutikimo neturi teisės (išskyrus tuos atvejus, kai juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys įstatymai nustato specialios teisių perdavimo ar suteikimo tvarkos) subnuomoti turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų turto nuomos teisių.
 4. Sutartis nesuteikia nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių.
 5. Nuomininkui draudžiama be rašytinio nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 2 punkte, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Nuomininkui neatlyginamos turto pagerinimo išlaidos ir nuomininkas neturi teisės reikalauti kompensacijos už turto pagerinimą.

 

 

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

 1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.
 3. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

 

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

 1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja, iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka.
 2. Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad turto nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 20 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis.
 3. Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos turto nuomos sutarties papildomam terminui, jeigu nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo.
 4. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių.
 5. Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta:

25.1. pasibaigus nuomos terminui;

25.2. Sutarties šalių susitarimu;

25.3. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka;

25.4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto turto reikia Savivaldybės funkcijoms atlikti.

 

VII SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (Force Majeure) APLINKYBĖS

 

26. Nė viena šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

 1. Jeigu kuri nors šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu nuomotojas raštu nenurodo kitaip, nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.
 2. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, viena iš šalių turi teisę Sutartį nutraukti, įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Papildomos sąlygos (nurodyti kitas teisės aktams neprieštaraujančias sąlygas).
 2. Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
 4. Sutarties priedai:

32.1. Materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

32.2. kiti nuomojamo materialiojo turto dokumentai ir priedai, kurie būtini, kad būtų galima naudotis šiuo turtu.

 

 

 1. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR ADRESAI

 

Nuomotojas

Nuomininkas

Pavadinimas

Pavadinimas (fizinio asmens vardas ir pavardė)

Adresas

Adresas

Juridinio asmens kodas

Juridinio / fizinio asmens kodas

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Atsiskaitomoji banko sąskaita

Nuomotojo vardu

Nuomininko vardu

________________________

________________________

A. V.

A. V.

(Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose)

 

____________________

 

 

Molėtų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

(UAB „Molėtų Švara“ ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“ ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO perdavimo IR PRIĖMIMO AKTAS

 

______________ Nr._______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

Nuomotojas ______________________________________________________________,

(turto valdytojo teisinė forma, pavadinimas, kodas ir registracijos adresas)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ____________________________________________________________________,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

perduoda, o nuomininkas ___________________________________________________________,

(teisinė forma, pavadinimas, registracijos numeris ir adresas, jeigu nuomininkas yra juridinis

_______________________________________________________________________________,

asmuo, arba vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas, jeigu nuomininkas yra fizinis asmuo)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

veikiančio pagal ____________________________________________________________________ ,

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

remdamiesi _________m. _________________d. Sudaryta materialiojo turto nuomos sutartimi Nr.______ , perduoda ir priima materialųjį turtą – _______________________________________________________________________________

(perduodamo Savivaldybės turto pavadinimas, adresas,

_______________________________________________________________________________.

unikalus ar inventorizacijos Nr., statinio plotas, tūris, turto būklė ir pan.)

 

 

Perdavė

________________________________ _____________                      _________________________

(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

Priėmė

____________________________                              _____________                      ________________________

(nuomininko ar jo atstovo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                                                 (vardas ir pavardė)

 

A.V. (Jeigu reikalavimas turėti antspaudą nustatytas įstatymuose.)

 

–––––––––––––––––

 

Molėtų rajono savivaldybės materialiojo turto           viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne

konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

______________________________________________________________________

(konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefonas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris)

______________________________________________________________________

(turto valdytojui)

 

 

P A R A I Š K A

DĖL DALYVAVIMO UAB „MOLĖTŲ ŠVARA“ TURTO

NUOMOS KONKURSE

 

 

_________________Nr. ______

______________

(sudarymo vieta)

 

 1. Nuomojamo turto___________________________________________________________

(turto pavadinimas, unikalus numeris,

______________________________________________________________________

plotas, adresas, kiti turto identifikavimo duomenys)

______________________________________________________________________

 1. Konkurso data _____________________________________________________________
 2. Konkurso dalyvis ___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas;

______________________________________________________________________

nesutrumpintas juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 1. Kai nuomojami pastatai ar patalpos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikomos specialiosios charakteristikos, įskaitant leidimų sistemą, – informacija dėl atitikties konkurso sąlygose nustatytoms išnuomojamo turto specialiosioms charakteristikoms____________________ _______________________________________________________________________________

(konkurso dalyvis pateikia informaciją)

_________________________________________________________________________

 1. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai ____________________________________________________________

(banko įstaigos pavadinimas, kodas, adresas ir sąskaitos,

_________________________________________________________________________

į kurią gali būti grąžinamas pradinis įnašas, numeris)

 1. Siūlomi:

6.1. vieno kvadratinio metro nuomojamo turto nuompinigių dydis ___________________Eur;

6.2.mėnesinis nuompinigių dydis __________________________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)

6.3. metinis turto nuomos mokesčio dydis ______________________________________Eur;

(suma skaičiais ir žodžiais)

 1. Konkurso dalyvio paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

8*. Anksčiau (_______________) pateiktą paraišką atšaukiu ir prašau ją laikyti negaliojančia.

(data)

 

Paraišką pateikęs asmuo arba jo įgaliotas asmuo (parašas)                           (vardas, pavardė)

 

 1. V. (tik juridinio asmens)

Priedai.

Kartu su paraiška užklijuotame voke pateikiami šie dokumentai (jeigu kuris nors dokumentas nepateikiamas, atitinkamą punktą išbraukti):

 1. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 2. Steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims);
 3. Banko dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas pradinis įnašas.
 4. Kiti dokumentai (išvardyti juos)________________________________________________.

 

* Pildoma, jeigu įregistruotas konkurso dalyvis atšaukia komisijai pateiktus dokumentus ir pateikia naują paraišką bei dokumentus.

________________________

 

 

 

Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.