Pranešėjo apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Įstatymo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af/asr

 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

 

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

  • Įmonėje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą - elektroninio pašto adresualbertas@moletusvara.lt

    • Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant šiąPranešimo apie pažeidimą formąarba laisvos formos pranešimu, nurodant savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.); sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius; ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešęs ir, jei pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas; kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;

SVARBU! Teikiant laisvos formos pranešimą, būtina nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu nurodant, kad „ŠI INFORMACIJA TEIKIAMA VADOVAUJANTIS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMU“Siunčiant pranešimą paštu, po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

  • Tiesiogiai Įmonės Kompetentingam subjektui: UAB „Molėtų švara“už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui, Albertui Venslovui. Kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai - Statybininkų g. 8, LT-33111 Molėtai, tel. +370 67640188.
  • Prokuratūrai tiesiogiai. Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

  ▪ pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
  ▪ būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
  ▪ vadovaujantys, su įstaiga darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
  ▪ informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
  ▪ yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
  ▪ Administracijoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
  ▪ asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Administracija nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.

  • Viešai.

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

 

UAB „Molėtų švara“ „Dėl inforrmacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Informacijos  apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato informacijos apie UAB „Molėtų švara“ galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo įmonėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

 

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ FORMA

Darbo laikas
Pietų pertrauka: 12:00-12:45 val.